Štatút súťaže – o vstupenku na marketingovú konferenciu Strategy Marketing Masters

tím Digitálnych anjelov

SÚŤAŽ o vstupenku na marketingovú konferenciu Strategy Marketing Masters

(ďalej len „Súťaž“)

 

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

1.Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Digital Marketing Club

Sídlo: FM UK, Odbojárov 10, 85005 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO: 42259673

DIČ: 2023457040

Zapísaný v registri: Evidencia občianskych združení

 

2.Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od (16. 11. 2022, 10:00) do (23. 11. 2022, 18:00). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

 

3.Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 15 rokov. 

Súťaže sa nemôže zúčastniť člen združenia Digital Marketing Club. Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia vyradiť účastníka, a to najmä z dôvodu fiktívnych a nekalých aktivít v súvislosti so súťažou, či pri existencii podozrenia na takéto aktivity.

 

4.Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa oprávnený účastník súťaže zapojil do výzvy komentovaním súťažného príspevku uverejnenom v deň začiatku konania súťaže na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/digitalnianjeli alebo Instagarmovej stránke https://www.instagram.com/digitalnianjeli.sk/ a to konkrétne odpoveďou na otázku „O ktorej marketingovej téme by ste sa chceli dozvedieť viac poznatkov a využiť ich pre svoju neziskovú organizáciu?“.

5.Výhra

Výhrou v súťaži na Facebooku je: 

1 x vstupenka na marketingovú konferenciu Strategy Marketing Masters (online stream varianta alebo osobný vstup na konferenciu v Hoteli Tatra 29.11.2022 o 17:00 – v závislosti od výberu víťaza)

 

Výhrou v súťaži na Instagrame je: 

1 x vstupenka na marketingovú konferenciu Strategy Marketing Masters (online stream varianta alebo osobný vstup na konferenciu v Hoteli Tatra 29.11.2022 o 17:00 – v závislosti od výberu víťaza)

 

6.Určenie víťaza a oznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže, bude najneskôr nasledujúci pracovný deň víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov formou náhodného žrebovania z komentárov pod súťažnými príspevkami na Facebooku a na Instagrame.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na story Digitálnych Anjelov na Instagrame a v komentári pod súťažným príspevkom na Facebooku. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na profil, prostredníctvom ktorého sa zapojil do súťaže. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 72 hodín a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 

7.Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade ak Výherca svoju poštovú adresu Organizátorovi do 72 hodín od výhry neposkytne a zároveň nedošlo k dohode o odovzdaní výhry iným spôsobom, žrebovanie sa zopakuje.

 

8.Ochrana osobných údajov

I. Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete združeniu Digital Marketing Club, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10 82005 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 42259673, DIČ: 2023457040, zapísané v registri Evidencia občianskych združení.

II. Zapojenie sa do súťaže je výlučne dobrovoľné a záleží na rozhodnutí Účastníka. Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s pravidlami súťaže. Zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí, že organizátor ako prevádzkovateľ podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: (i) meno a priezvisko resp. Instagram-nick a Facebook-nick Účastníka, (ii) verejný profil Účastníka na Instagrame a na Facebooku, (iv) komentáre, obrázky, fotografie vložené Účastníkom na Instagramovú a Facebookovú stránku súťaže (ďalej len „osobné údaje“). Ak sa Účastník stane výhercom súťaže, organizátor bude spracovávať aj ním uvedenú adresu a telefonický kontakt potrebné pre doručenie výhry. Právny základom spracovávania je teda súhlas Účastníka ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý je vyjadrený zapojením sa do vyhlásenej súťaže. Osobné údaje budú spracované za účelom účasti Účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry.

 

III. Osobné údaje budú spracované po dobu, po ktorú bude trvať účel ich spracovania, najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení súťaže. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním e-mailom zaslaným na adresu: SPOLUPRACA@DIGITALMARKETINGCLUB.SK alebo písomne na adrese: Digital Marketing Club, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10 82005 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so spracovaním osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v súťaži resp. odovzdanie výhry objektívne možné.

IV. Na spracovaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv. sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú marketingovú podporu organizátora a tiež doručovacie spoločnosti zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi.

V. Osobné údaje budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ich zverejnil sám Účastník súťaže. Účastník berie na vedomie, že jeho story alebo iná aktivita na Instagrame je resp. môže byť verejná. Pre prípad, že sa Účastník stane výhercom súťaže, Účastník zároveň udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska (prípadne prvého písmena priezviska) resp. Instagram-nick Účastníka ako výhercu súťaže na Instagramovej stránke: https://www.instagram.com/digitalnianjeli.sk/. Účastník tiež súhlasí, že organizátor a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s výhrou a jej doručením kontaktovať elektronickými prostriedkami (cez Instagram a Facebook).

VI. Účastník nie je oprávnený v rámci súťaže poskytovať organizátorovi akékoľvek osobné údaje či obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy (fotografie/videá) iných osôb. Ak tak účastník napriek tomu urobí, takto získané osobné údaje budú považované za náhodne získané, bez stanovenia ich účelu spracúvania zo strany prevádzkovateľa a správa obsahujúca takéto osobné údaje bude organizátorom odstránená s tým, že príspevok/správa Účastníka nebude zaradený/á do súťaže.

 

VII. Účastník ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať podľa čl. 21 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť elektronicky na adrese: SPOLUPRACA@DIGITALMARKETINGCLUB.SK alebo písomne na adrese: Digital Marketing Club, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10 82005 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.

VIII. Pri podozrení na nezákonné spracovanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk .

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte: SPOLUPRACA@DIGITALMARKETINGCLUB.SK

 

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram a Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom a Facebookom.

 

V Bratislave, dňa 16.11.2022

Zdielaj článok
https://digitalnianjeli.sk logo
Natália Klieštiková