Štatút súťaže – Anjelské skutky

tím Digitálnych anjelov

“Šír dobro a získaj hodnotné ceny”

(ďalej len „Súťaž“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1.Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: Digital Marketing Club
Sídlo: Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, 85005 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
IČO: 42259673
DIČ: 2023457040
Zapísaný v registri: Evidencia občianskych združení

2.Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od (8.12.2020, 09:00) do (5.1.2021, 23:59). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže:
Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov.
Súťaže sa nemôže zúčastniť člen združenia Digital Marketing Club a jeho otec, mama, sestra, brat, syn alebo dcéra. Organizátor si vyhradzuje právo podľa vlastného rozhodnutia vyradiť účastníka, a to najmä z dôvodu fiktívnych a nekalých aktivít v súvislosti so súťažou, či pri existencii podozrenia na takéto aktivity.

4. Podmienky účasti v súťaži
Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže mal verejný profil na Instagrame, a splnil skutok, ktorý si vyžreboval na stránke https://www.digitalnianjeli.sk/anjelske-skutky/ , záznam splnenia skutku uverejnil na Instagram story, kde je potrebné označiť @digitalnianjeli a #sirimedobro.

5.Výhra

Výhrou v súťaži sú:

 • Voucher na nákup v Lady Eshop v hodnote 100 €
 • Nádielka zdravých produktov Powerlogy v hodnote 75 €
 • Poukaz do Martinusu v hodnote 50 €
 • Pelimo balíček talianských pochutín s čapovaným proseccom
 • Udržateľný balíček od Nosene
 • 2 x Poukaz na nákup v Martinuse
 • Kyvadlový zoskok z mosta Lafranconi
 • Vstup na vyhliadku UFO + fľaša Prosecca pre 2 osoby
 • Zážitková streľba na terč z pištole aj pušky
 • Pitný režim na mesiac od Birellu
 • Pitný režim na dva týždne od Birellu
 • Ročné členstvo pre 2 osoby do Hike mates
 • Krabica plná prekvapení

 

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže, bude najneskôr nasledujúci pracovný deň víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov formou náhodného žrebovania zo stories na Instagrame.
Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Instagram stories. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný organizátorom prostredníctvom súkromnej správy na profil. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

 

7. Spôsob odovzdania výhry
Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. V prípade ak Výherca svoju poštovú adresu Organizátorovi do 14 dní od výhry neposkytne a zároveň nedošlo k dohode o odovzdaní výhry iným spôsobom, žrebovanie sa zopakuje.

8. Ochrana osobných údajov

I. Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete združeniu Digital Marketing Club, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10 82005 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 42259673, DIČ: 2023457040, zapísané v registri Evidencia občianskych združení.

II. Zapojenie sa do súťaže je výlučne dobrovoľné a záleží na rozhodnutí Účastníka. Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s pravidlami súťaže. Zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí, že organizátor ako prevádzkovateľ podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu: (i) meno a priezvisko resp. Instagram-nick Účastníka, (ii) verejný profil Účastníka na Instagrame, (iii) emailová adresa registrovaná na sociálnej sieti, (iv) komentáre, obrázky, fotografie vložené Účastníkom na Instagrame súťaže (ďalej len „osobné údaje“). Ak sa Účastník stane výhercom súťaže, organizátor bude spracovávať aj ním uvedenú adresu a telefonický kontakt potrebné pre doručenie výhry. Právny základom spracovávania je teda súhlas Účastníka ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, ktorý je vyjadrený zapojením sa do vyhlasovanej súťaže. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti Účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry.

III. Osobné údaje budú spracovávané po dobu, po ktorú bude trvať účel ich spracovávania, najdlhšie však po dobu jedného roka po skončení súťaže. Účastník môže svoj súhlas so spracovávaním osobných údajov kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním e-mailom zaslaným na adresu: UDALOSTI@DIGITALMARKETINGCLUB.SK alebo písomne na adrese: Digital Marketing Club, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10 82005 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. Účastník berie na vedomie, že odvolaním jeho súhlasu so spracovávaním osobných údajov nebude jeho ďalšia účasť v súťaži resp. odovzdanie výhry objektívne možné.

IV. Na spracovávaní osobných údajov sa môžu podieľať aj tzv. sprostredkovatelia, ktorí zabezpečujú marketingovú podporu organizátora a tiež doručovacie spoločnosti zabezpečujúce doručenie výhry výhercovi.

V. Osobné údaje budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ich zverejnil sám Účastník súťaže. Účastník berie na vedomie, že jeho komentár alebo iná aktivita na Instagrame je resp. môže byť verejná. Pre prípad, že sa Účastník stane výhercom súťaže, Účastník zároveň udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska (prípadne prvého písmena priezviska) resp. Instagram nick Účastníka ako výhercu súťaže na Facebook a Instagram profile Digitálni Anjeli. Účastník tiež súhlasí, že organizátor a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s výhrou a jej doručením kontaktovať telefonicky a elektronickými prostriedkami (cez Instagram).

VI. Účastník nie je oprávnený v rámci súťaže poskytovať organizátorovi akékoľvek osobné údaje či obrazové alebo zvukovo-obrazové záznamy (fotografie/videá) iných osôb. Ak tak účastník napriek tomu urobí, takto získané osobné údaje budú považované za náhodne získané, bez stanovenia ich účelu spracovávania zo strany prevádzkovateľa a správa obsahujúca takéto osobné údaje bude organizátorom odstránená s tým, že príspevok/správa Účastníka nebude zaradený/á do súťaže.

VII. Účastník ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim údajom podľa čl. 15 GDPR; (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch a za podmienok uvedených v čl. 17 GDPR, (iv) obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR; (iv) získať údaje, ktoré poskytol prevádzkovateľovi a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať podľa čl. 21 GDPR. Svoje práva môžete uplatniť elektronicky na adrese: UDALOSTI@DIGITALMARKETINGCLUB.SK alebo písomne na adrese: Digital Marketing Club, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10 82005 Bratislava – mestská časť Nové Mesto.

VIII. Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk

 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte: UDALOSTI@DIGITALMARKETINGCLUB.SK

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Instagram takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Instagramom a nie je s Instagramom inak spojená.

V Bratislave, dňa 7.12.2020.

Zdielaj článok
https://digitalnianjeli.sk logo
devadmin
Väčšina neziskových organizácií má stránku na Facebooku, Instagrame alebo alebo inej sociálnej sieti. Ale sociálne médiá